top of page

SPORDIPSÜHHOLOOGIA KOOLITUSKESKUSE PÕHIKIRI

 

1. Üldsätted
1.1. PeaTreener OÜ (edaspidi pidaja), registrikood 12262024 poolt asutatud erakooli nimi on Spordipsühholoogia Koolituskeskus (edaspidi Kool).
1.2. Kool on täiskasvanute koolitusasutus.

1.3. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Sojamaa küla, Sojamaa keskus 11.
1.4. Kooli  õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides vastavalt piirkonnale, kus koolitus läbi viiakse. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.5. Kool  on koolitusasutus, kus täiskasvanute koolituse õppekavade alusel viiakse läbi spordipsühholoogia valdkonnast lähtuvaid tööalaseid ja vabahariduslikke  koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi.
1.6. Kool korraldab erimahulisi koolitusi tellijatele, kelleks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
1.7. Kooli õppetöö toimub eesti keeles või inglise keeles.
1.8. Kooli asjaajamiskeeleks on eesti keel

 

2. Kooli struktuur
2.1. Kooli direktor on PeaTreener OÜ juhatuse esimees (juhataja) või PeaTreener OÜ juhatuse otsusega määratud isik.
2.2. Direktorile alluvad õpetajad.
2.3. Koolil võivad olla filiaalid ja esindused.

 

3. Direktori pädevus ning ülesanded, tema määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestvus
3.1. Kooli direktori pädevus:
3.1.1. Kooli direktor  juhib kooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste ja varaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
3.2. Kooli direktor ülesanded:
3.2.1. Kooli direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
3.2.2. Kooli direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist, õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ja sihtotstarbelisest toetusest laekunud rahaliste vahendite kasutamisest.
3.2.3. Kooli direktor teatab pidajale viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
3.2.4. Kooli direktor juhib õppetööd, vastutab õpetajate pädevuse, õppetöö kvaliteedi ja kooli arengu eest, järgides pidaja seaduslikke korraldusi.
3.3. Kooli direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.
3.4. Kooli direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
3.5. Kooli direktor määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja. Direktor määratakse ametisse kuni viieks aastaks.
3.6. Pidaja võib kooli direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda seaduses ettenähtud alustel. Kooli direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku sooviavalduse alusel.

 

4. Põhikirja muutmise kord
4.1. Kooli põhikirja muudatused kinnitab pidaja.

 

5. Õppekorralduse alused
5.1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
5.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
5.2.1 õppe eesmärgid ja õppeaja kestvus,
5.2.2 õpingute alustamise tingimused,
5.2.3 õppekava nimetus,
5.2.4 õppekeel,
5.2.5 õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal,
5.2.6 õppekava sisu kirjeldus koos õpetajate nimedega,
5.2.7 õpingute lõpetamise nõuded,
5.2.8 õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
5.2.9 õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.
5.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste,  õppepäevade, konverentside ja seminaride vormis (edaspidi kursus).
5.4. Õpe võib toimuda väljaspool kooli ruume.

 

6. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord
6.1. Kooli  võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast. Erikursustele  (vabahariduskursustele) võetakse ka nooremaid õpilasi. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse  õppekavas.
6.2. Õppija võetakse Kooli vastu isikliku sooviavalduse või firma koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmist tõendab Kooli esindaja ja õppija või kliendi esindaja poolt allakirjutatud registreerimisleht, millele kantakse koolituse õppekava nimetus, õpetajate nimed, koolituse toimumise aeg, kestvus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
6.3. Õppija arvatakse kursuselt välja direktori otsusel:
6.3.1. ebaväärika käitumise korral;
6.3.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu tasumata jätmise korral;
6.3.3. omal soovil;
6.3.4. kursuse lõpetamise korral.
6.4. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist täies mahus.
6.5. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

 

7. Õpilase õigused ja kohustused
7.1. Õpilasel on õigus:
7.1.1. tutvuda enne õppima asumist õppekava, Kooli põhikirja ja kodukorraga;

7.1.2. saada õppekavas ettenähtud õpet;
7.1.3. saada heatasemelist tõenduspõhist haridust;
7.1.4. olla informeeritud  koolis  toimuvast õppetegevusest, saada teavet õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
7.1.5. teha ettepanekuid Kooli töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks;
7.1.6. nõuda õppemaksu tagastamist Kooli süül ärajäänud õppetundide eest;
7.1.7. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
7.2. Õpilane on kohustatud:
7.2.1. täitma õppekava nõudeid;
7.2.2. tasuma õppemaksu vastavalt direktori ja õpilase vahelisele kokkuleppele;
7.2.3. järgima kursuse kodukorda;
7.2.4. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

 

8. Õpetajate õigused ja kohustused
8.1.  Kooli  õpetajad peavad omama vähemalt  kõrgemat erialast haridust.
8.2. Õpetajate õigused ja kohustused kirjeldatakse töövõtulepingus.
8.3. Õpetajate peamisteks kohustusteks on:
8.3.1. õpetada õpilasi lähtudes püstitatud eesmärkidest;
8.3.2. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;
8.3.3. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilase ja õpetaja/lektori vastastikul lugupidamisel, teineteise mõistmisel ning koostööl;
8.3.4. tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.
8.4. Õpetajatel on õigus:
8.4.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu;
8.4.2 saada kooli direktorilt teavet õppetöö korraldamise kohta ja esitada ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks.

 

9. Teiste töötajate õigused ja kohustused
9.1 Teistel töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning direktori ja töötaja vahelisest lepingust tulenevad õigused.

 

10. Õppemaks
10.1. Tasuliste koolituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab kooli direktor ja kinnitab kooli pidaja.
10.2. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust ja seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurust võib tõsta kuni 10 protsenti kahe õppeaasta vahel, kui erakooli pidaja ja õpilase vaheline leping ei sätesta teisiti.
10.3. Õppekavas mitte kirjeldatud kursuste, õppepäevade ja koolitusürituste õppemaksu piirid kalkuleerib ja kehtestab kooli direktor ilma kooli pidaja kinnituseta.
10.4. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
10.5. Õppemaksust võidakse vabastada ning soodustusi ja toetusi määrata vastavalt kooli direktori otsusele.

 

11. Koolituskeskuse tegevuse lõpetamine
11.1. Kooli pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:
11.1.1 koolil puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
11.1.2 pidaja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus;
11.1.3 pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
11.1.4 lõpetamine on seadusega ettenähtud.
11.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilasele, töötajale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

 

kinnitatud 20.08.2015

bottom of page