top of page

Sportliku arengu nõustamine ja psühho-loogiliste oskuste treening

Noorsportlase psüühikatreeningu juhendamine

eesmärgiga õpetada arengut toetavaid psühholoogilisi oskusi laste ja noorte seas treenivatele sportlasele, kellel ei ole psühholoogilisi probleeme. 

Tippsportlase psüühikatreeningu juhendamine

eesmärgiga õpetada psühholoogilisi oskusi sportlasele, kes on jõudnud sportlikus arengus kõrgele tasemele ja soovib psüühikatreeningu abil suurendada oma soorituste stabiilsust ning veelgi edasi areneda.  

Sportlaste nõustamine psühholoogiliste probleemide korral

Psüühika- ja käitumishäirete ravi ehk psühhoteraapia

eesmärgiga ravida tõendatult efektiivsete psühhoteraapia meetoditega tervisehäireid, mis halvendavad sportlase elukvaliteeti ja teevad võimatuks sportliku võimekuse realiseerimise.

Sagedamini on sportlaste puhul tegemist meeleolu-, ärevus-, söömis- ja unehäiretega. Nende raviks kasutatakse kognitiiv-käitumuslikku teraapiat, mille eesmärgiks on enda mõtete, tunnete ja käitumise muutmise õppimine. Kuna mina ei ole kutseline kliiniline psühholoog, siis üldjuhul ma psüühika-häirete ravimisega ise ei tegele, ent aitan leida pädeva kliinilise psühholoogi ja/või psühhiaatri. Erandjuhtudel on võimalik, et kliinilise psühholoogi supervisiooni all ravin neid juhtumeid, milleks mul on pädevus. Teraapia käigus selgitatakse koos psühholoogiga välja probleeme põhjus-tavad olukorrad ja alalhoidvad mehhanismid. Seejärel tehakse plaan, kuidas tulevikus selliseid probleeme ära hoida või rasketes olukordades paremini hakkama saada.

Psühholoogiline

nõustamine ootuspärasest halvema soorituse korral 

Spordiväliste põhjuste korral

eesmärgiga selgitada välja, millised suhetega, kooli- või tööeluga, argimuredega seotud probleemid takistavad sportlikku arengut, ning leida nende takistuste ületamise ja murede lahendamise viisid. 

Spordist tulenevate põhjuste korral

enamasti kas võistluspingest, ebaõnnestumise hirmust, üleminekust kõrgemasse võistlusklassi, äärmuslikust treeningukoormusest, teiste inimeste ootustest, vigastus-test või muudest spordile omastest stressi allikatest tule-neva ootuspärasest kehvema soorituse korral on ees-märgiks parandada sportlase stressiga toimetuleku oskusi.  

Psühholoogiline

nõustamine sportlaskarjääri lõpetamisel

Ootuspärane karjääri lõpetamine

toob enamasti siiski kaasa leinareaktsiooni, mis võib olla sama tugev kui lähedase kaotuse korral. Nõustamine seisneb stressiga toimetuleku parandamise ja meeleolu reguleerimise viiside õppimises.

Ootamatu karjääri lõppemine

toob enamasti kaasa väga tugevaid tundeid, mis võivad häirida nii igapäevatoimetusi kui ka eluga edasiminekut. Nõustamise eesmärgiks on sel puhul nii stressiga toimetuleku parandamine ja otsuste tegemise oskuste toetamine. 

bottom of page