top of page

Aave Hannuse spordipsühholoogilise 

nõustamise tavad ja tingimused

PeaTreeneri kursustel

osalemise tingimused

SPORDIPSÜHHOLOOGILINE TREENING JA NÕUSTAMINE

Spordipsühholoogilise treeningu ja nõustamise (edaspidi STN) eesmärk on aidata sportlasel luua psühholoogilised eeldused oma võimete ja oskuste realiseerimiseks ja sportlike eesmärkide saavutamiseks. Sealjuures on oluline, et eesmärkide saavutamisel pööratakse tähelepanu ka hea vaimse tervise ning elukvaliteedi saavutamisele. 

 

STN ei ole nagu tavapärane arsti juures käimine - siin ei kirjutata ravimeid välja ega muid tegevusi ette. Sportlase ja spordipsühholoogi koostöö sarnaneb sportlase ja treeneri koostööle – ühel on võimed ja tahtmine neid realiseerida, teisel teadmised  ja kogemused, kuidas seda psühholoogiliselt kõige kasulikum teha on. Seetõttu eeldab STN sportlaselt väga aktiivset pingutust, nagu igasugune treening seda nõuab. Muutus ja sportlase psühholoogiliste oskuste areng ei toimu psühholoogi kabinetis. Areng toimub kabinetist väljas, sportlase igapäevase tegevuse käigus. See tähendab, et tavapäraselt arutavad psühholoog ja sportlane kohtumise ehk seansi ajal läbi need olukorrad, kus sportlane areneda soovib (näiteks stardiks valmistumise olukorrad) või kus tal raskusi esineb (näiteks nõrgema vastasega võisteldes). Siis valivad nad psühholoogi teadmistele ja kogemustele ning sportlase eelistustele toetudes välja meetodid ja konkreetsed harjutused, kuidas sellistes olukordades paremini hakkama saada ning planeerivad iseseisva töö (kodutöö). Nüüd on sportlase ülesanne vastavates olukordades uusi lahendusi proovida, sageli oma kogemusi ka töölehtedele üles märkida. Järgmisel seansil arutatakse iseseisva töö tulemusi ja planeeritakse sellest sõltuvalt uue iseseisva töö harjutusi.

 

Riskid ja kasud

STN-l on ka riske. Kuna mõnikord räägitakse seansi ajal ebameeldivatest kogemustest, siis kipub see tooma kaasa tugevaid tundeid - kurbust, süütunnet, viha, frustratsiooni, üksindust või abitust. Ent nende tunnete kogemise üksikasjad annavad enamasti ka võtme lahenduse juurde. Psühholoogi töö on jälgida, et nende tunnete kogemine oleks põhjendatud lahenduse leidmisega (umbes nagu nagu massaaži ajal valu - tulemuse eesmärki silmas pidades) ja et sportlane ei peaks oma negatiivsete tunnetega üksi olema ega ka mitte negatiivse fooniga seansilt ära minema. 

 

STN-l on selgeid kasusid. Mina kasutan töös ainult tõendatult tõhusaid meetodeid. See tähendab, et korduvad uuringud on näidanud, et nende meetodite rakendamine viib psühholoogilise arengu ja probleemide lahendamiseni (kui sportlane ise aktiivselt kaasa töötab). Need kasud on sportliku tulemuse paranemine, suurem nauding sporditegemisest, suhete paranemine teiste inimestega, stressi ja negatiivsete tunnete vähenemine, elukvaliteedi paranemine. 

 

STN sisu ja vorm

STN võib seisneda ühekordses konsultatsioonis, kus sportlasel on teatud küsimused, mida ta soovib spetsialistiga arutada ning siis ühiselt leitud vastustega iseseisvalt edasi tegutseda. Sagedasem on siiski pikem koostöö. Püsivate tulemuste saamiseks kulub reeglina 8-12 seanssi, enamasti mõnenädalase vahega (et oleks aega iseseisvaid töid teha) kokku vähemalt 9 kuu jooksul. Mõnikord kestab koostöö ka aastaid, lühemate ja pikemate vaheaegadega, vastavalt sportlase soovidele. STN peab siiski olema selgelt eesmärgistatud ja lõpu poole ehk eesmärkide saavutamisele suunatud koostöö. 

 

Esimene seanss kulub tavaliselt kliendi eesmärkide, soovide, vajaduste hindamisele ja koostöö eesmärkide püstitamisele. Sageli palun ma ka enne esimest seanssi täita veebis ära mõned küsimustikud, et kliendi olukorrast kiiremini ülevaatlikku pilti saada, mida esimesel kohtumisel juba kasutada. Esimese seansi lõpul saan anda esialgse hinnangu, millisel kujul koostööd oleks võimalik ja mõttekas ette võtta. Klient saab selle alusel kaaluda, kas soovib pikema STN-ga algust teha ja loomulikult ka seda, kas mina tundun õige inimesena, kellega koostööd teha. Koostöö nõuab väga palju pühendumist, aega ja energiat ning lõpuks ka raha, mistõttu tasub otsust tõsiselt kaaluda. Kui kliendil tekib küsimusi - ükskõik, millist laadi - siis peaks neid kindlasti esitama. Kui kliendile tundub, et ta eelistaks mõnda teist psühholoogi, aitan tal hea meelega otsida usaldusväärse ja pädeva kolleegi, kelle juurde pöörduda.

 

Edasised seansid seisnevad iseseisva töö kogemuste läbiarutamises ja uute harjutuste planeerimises. Viimased seansid on suunatud õpitud oskuste kinnistamisele ja iseseisva hakkamasaamise ettevalmistamisele. STN eesmärk on õpetada sportlane iseenda psüühikatreeneriks.

 

Sageli on otstarbekas teha tööd kabineti asemel seal, kus sportlane oma psühholoogilisi oskusi kasutama peab – võistlustel, treeningutel, laagrites. Siis tuleb psühholoog sinna kaasa ja me nimetame seda välitööks.

 

STN lõpeb siis, kui sportlane enam teenust ei vaja või ei saa STN jätkumisest kasu, samuti kui STN jätkamine oleks vastuolus minu isiklike või minu suhtes kohalduvate eetiliste nõuetega. 

 

Üks seanss kestab tavaliselt 45 minutit, esimene seanss, 90 minutit (kuni 12-aastaste laste puhul 45-60 min). Välitöödel võib see muidugi tähendada hoopis 1-5-minutilisi korduvaid vestlusi harjutuste või soorituste vahel, skypes 15-30-minutilisi vestlusi jne.

 

TINGIMUSED

Kui oleme sportlasega tavapärase seansi (vastuvõturuumis) toimumise aja kokku leppinud, siis tuleb selle seansi eest ka tasuda, välja arvatud juhul, kui sportlane teatab vähemalt 24 tundi ette, et soovib aja tühistada või seda muuta. See tingimus ei kehti vaid siis, kui me mõlemad jõuame kokkuleppele, et seanss peab ära jääma mõne meist mittesõltuva asjaolu tõttu.

 

24-tunnise etteteatamise nõue ei kehti välitöödel planeeritud seansside puhul, kus lähtume vastastikku heade kavatsuste eeldusest ja teeme tööd väga paindlikult - loomulikult ennekõike sportlase soovidest ja vajadustest lähtudes. 

 

TASU

Tavapärase SPN seansi tasu on 48 eurot ühe tavaseansi (45 min) eest ja 65 eurot 90-minutilise esimese seansi eest).

 

Välitöödel lepime alati tasu tingimused ühiselt ette kokku.

 

Kui väljaspool tavapärast seanssi või kokkulepitud tingimustega välitöid sportlase vajadustest lähtuvalt veel mingit tööd teen, on ka see tasuline juhul, kui tegevus kestab üle veerand tunni järjest. Seega, minimaalne lisatöö ajaühik, millelt tasu arvestan, on 15 minutit (tasuga 13 eurot/15 min) - lühemad skype-vestlused, telefonikõned, muud tegevused ei kuulu tasustamisele. Üle 15 minuti kestvate telefonikõnede ja e-malidele vastamiste eest, konsultatsioonide eest teiste spetsialistidega (loomulikult eelneval kokkuleppel sportlasega), sportlase palvel kolmandate isikutega vestlemiste või muude tema algatatud asjaajamiste eest arvestatakse nimetatud hinnaga tasu.

 

Tasuda saab nii sularahas kui arve alusel ülekandega.

 

Kui kliendil tekib tasumisega probleeme, tuleks sellest kindlasti kohe avameelselt rääkida. Alati leiame meile mõlemale sobiva lahenduse - selles pole põhjust kõhelda!

 

ÜHENDUSE VÕTMINE

Kõige kiirem võimalus on helistada 56 24 12 07. Kui ma parasjagu vastu võtta ei saa, üritan võimalusel samal päeval tagasi helistada. Kiire teate võiks saata samale numbrile sms-sõnumina või kirjutada e-posti aadressile info@peatreener.com.

 

PRIVAATSUS JA KONFIDENTSIAALSUS
Psühholoogil on kohustus kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni, mis on saadud töö käigus ja mida säilitatakse ükskõik mis kujul (paberkandjal, digitaalselt vms). Konfidentsiaalsuse ulatus võib olla piiratud kehtestatud seadusandlusega.

 

Märkmete tegemiseks või seansside salvestamiseks (heli, video) küsin alati kliendilt nõusolekut. Salvestisi kasutan ainult konkreetse sportlase nõustamise eesmärkidel ja ei jaga materjalide sisu ühegi kolmanda isikuga, välja arvatud sportlasega kokkuleppel, näiteks konsulteerimiseks või erialaseks supervisiooniks. Kokkuleppel sportlasega arutan oma töö käigus omandatud konfidentsiaalset informatsiooni ainult asjakohasel teaduslikul või tööalasel eesmärgil ning ainult isikutega, kes on vastavate teemadega seotud. Professionaalsete kolleegidega konsulteerimisel ei avalda ma konfidentsiaalset informatsiooni, mis võib viia kliendi identifitseerimiseni (väljaarvatud juhul kui olen selleks eelnevalt saanud kliendi nõusoleku). Informatsiooni avaldatakse ainult sellises ulatuses, mis on vajalik konsultatsiooni eesmärgi saavutamiseks.

Konfidentsiaalset informatsiooni võin ma reeglina avaldada ainult sportlase või tema seadusliku esindaja vastaval nõusolekul. Ilma sportlase või tema seadusliku esindaja nõusolekuta võin avaldada konfidentsiaalset informatsiooni ainult seaduses ettenähtud juhtudel.

 

PSÜHHOLOOGI ERIALANE VASTUTUS JA EETIKA

Psühholoog vastutab isiklikult oma erialase töö kvaliteedi ja tagajärgede eest. Ta teadvustab oma erialast vastutust, mis tal on oma klientide ja ühiskonna ees. Psühholoog püüab alati tagada, et tema teenuseid ei kuritarvitataks.

Psühholoogil on vastutus kliendiga sõlmitud kokkulepete ees, mis säilib ka peale professionaalse suhte lõpetamist.

 

Psühholoog lähtub erialasest pädevusest ega soodusta väärarusaamade ja illusioonide tekkimist ning levikut oma erialases tegevuses. Ta annab oma võimete, töökogemuse, kompetentsuse ja erialase pühendatuse kohta selgelt mõistetavat informatsiooni ning kasutab ainult neid erialaseid nimetusi, milleks tal on õigus.

 

Aave Hannus  

KURSUSELE REGISTREERUMINE

Kursusele on võimalik kohta broneerida ja osalemise eest tasuda PeaTreener OÜ kodulehel (http://www.peatreener.org).

 

Broneerimine tähendab kas internetimaksete süsteemis ostu registreerimist sooviga tasuda ettemaksuarve alusel (offline) või kirjalikku teatamist koos oma andmete ja soovitava kursuse andmetega aadressile peatreener@gmail.com.

 

Kursusele registreerumine jõustub hetkest, mil osalemise eest on tasutud. Lisaks broneerimisele ja ettemaksuarvega tasumisele on võimalik kiiresti registreeruda ka internetimakse sooritamisel

 

PeaTreeneri kursuste broneerimise ja internetimaksete sooritamise süsteem töötab praegu kahjuks ainult inglise keeles. See tähendab, et kursuste sisukirjeldused ja info on eestikeelsed, ent broneetimise ja tasumise keskkond on inglisekeelne. Kui soovite eestikeelset teenindust, broneerige koolitusel osalemine e-posti teel (info@peatreener.com).

 

Kui olete teinud broneerimisel vea, näiteks broneerinud vale kuupäevaga, võtke ühendust PeaTreeneriga telefonil 56241207.

Lugege lisa punkti 4 alt "Registreeringu muutmine"

 

MAKSETINGIMUSED

PeaTreener OÜ kehtiv hinnakiri on saadaval PeaTreeneri kodulehel http://www.peatreener.org, Koolituse lehel, Kalendri & Kataloogi alamlehel (soovi korral väljastatav paberkandjal või e-meili teel). PeaTreeneri kodulehe kaudu saab kursusel osalemise eest tasuda nii pangakaardiga kui tellida ettemaksuarve. Ettemaksuarve väljastatakse broneerimisel ja saadetakse osaleja e-meili addressile. Registreerumine jõustub arve tasumise momendist.

Maksetingimuste kohta registreeringu muutmise korral lugege lisa punktis 4.

 

Kursuse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause. See on lõplik hind, käibemaksuga seda ei maksustata.

 

KURSUSE ÄRAJÄÄMINE

Kursus ei toimu siis, kui registreerunuid on vähem kui 8 osalejat.

Kursuse ärajäämise korral teavitab PeaTreener OÜ osalejaid hiljemalt kolm päeva enne kursuse toimumise päeva e-meili  või telefoni teel, kui see on teada. Vastavalt kliendi soovile on võimalus osaleda samal koolitusel mõnel teisel kuupäeval, valida uus koolitus või saada makstud summa tagasi.

 

KURSUSEL OSALEMISES LOOBUMINE

Kursusest loobumise teade tuleb saata kirjalikult e-posti aadressile info@peatreener.com.

Kursusest loobumisel kehtivad järgmised tingimused:

a) Kui kursusest loobumise teade on saadetud 10 päeva enne kursuse toimumist, tagastab PeaTreener OÜ kliendile 100% kursuse eest makstud summast.

b) Kui kursusest loobumis teade on saadetud 3 - 9 päeva enne kursuse toimumist, tagastab PeaTreener OÜ kliendile 50% kursuse eest makstud summast.

c) PeaTreener OÜ ei tagasta kliendile kursuse eest makstud summat juhul, kui koolitusest loobumise teade on saadetud vähem kui 72 tundi ette.

 

REGISTREERINGU MUUTMINE

Kursusel osalejat saab muuta hiljemalt samal päeval kui toimub kursus.

Registreeringu muutmine teisele kursusele peab toimuma 5-päevase etteteatamisega.

 

VÄÄRAMATU JÕUD

Vääramatu jõu korral on PeaTreener OÜ-l õigus ära jätta või muuta kursuse toimumise kuupäeva ning kellaaega. Ärajäämise korral pakutakse alternatiivina uus kursuse kuupäev või kellaaeg.

Juhul kui kliendile uus kuupäev ei sobi, maksab PeaTreener OÜ kursuse summa kliendile tagasi.

 

KOHUSTUSED

PeaTreener OÜ vastutab koolitajate kvalifikatsiooni eest. Siiski ei ole PeaTreener OÜ vastutav koolitaja esinemisoskustest tulenevate võimalike kliendile põhjustatavate ebamugavuste eest.

 

AUTORIÕIGUSED

Kursusel kasutatavate õppematerjalide autoriõigused kuuluvad PeaTreener OÜ-le. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine, tõlkimine teise keelde ilma PeaTreener OÜ kirjaliku nõusolekuta.

bottom of page